Úvod Školský poriadok
Školský poriadok  PDF  Tlač  Email
 

ŠKOLSKÝ PORIADOK BOL ODSÚHLASENÝ PEDAGOGICKOU RADOU 30. AUGUSTA 2023

 

SO  ŠKOLSKÝM  PORIADKOM  BUDE  OBOZNÁMENÝ  KAŽDÝ ŠTUDENT  ŠKOLY

TRIEDNYM  UČITEĽOM,  ČO  ŠTUDENT  POTVRDÍ   SVOJIM  PODPISOM.

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK JE PLATNÝ PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV

 ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU OD  1. SEPTEMBRA 2023.

 

RNDr. Danica Školníková
riaditeľka školy

§ 144 a 145 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pojednáva podrobne o povinnostiach a  právach žiakov a ich zákonných zástupcov. Sú obsiahnuté v tomto školskom poriadku.

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  žiakov v škole