Úvod Projekty Projekt - Na internete nájdeš všetko, ale vôňu knihy to nenahradí
Projekt - Na internete nájdeš všetko, ale vôňu knihy to nenahradí  PDF  Tlač  Email

V roku 2018 sme sa zapojili do výzvy, ktorú vyhlásil Fond na podporu umenia a zrealizovali sme projekt "Na internete nájdeš všetko, ale vôňu kníh to nenahradí" V rámci výzvy sme boli úspešní a získali sme od FPU dotáciu vo výške 1 000 € Realizácia projektu prebiehala od septembra 2018 do konca novembra 2018. Bola rozdelená do niekoľkých častí.

1. Prvou časťou bolo vytvorenie zoznamu potrebnej a dostupnej literatúry, vytvorenie objednávok a následne realizácia nákupu. Knihy boli objednávané postupne z internetových kníhkupectiev Martinus a Megabooks.

2. Dňa 25. 10. 2018 študenti druhého ročníka pripravili pre svojich spolužiakov 1. a 3. ročníka dramatizované pásmo o vzniku Československa pri príležitosti stého výročia jeho založenia.
Na hodinách dejepisu pracovali v skupinách a vyhľadali na internete dobové fotografie, filmové zábery a hudbu k jednotlivým významným udalostiam republiky. Potom spoločne vytvorili projekciu, ktorú doplnili čítaním textu a dramatickým stvárnením najvýznamnejších udalostí spoločných dejín Čechov a Slovákov od roku 1914 až do roku 1989.
Pri príprave a realizácii pásma študenti spolupracovali nielen s učiteľmi dejepisu, ale aj odborných predmetov. Využili vedomosti a zručnosti získané v predmetoch fotografický dizajn, informatika a aplikovaná informatika. Predviedli aj dobové kostýmy, ktoré vytvorili ich spolužiaci v odbore scénická a kostýmová tvorba.
Projekt teda znamenal nielen pripomenutie si výročie vzniku Československa, ale aj podporil medzipredmetové vzťahy, čo je pre našu školu veľmi dôležité.

3. Dňa 21. novembra 2018 sme zrealizovali výstavu kníh zakúpených z projektu. Celkovo sme zakúpili 67 kusov kníh v celkovej sume 1349,29 €. Knihy boli rozdelené na oblasť výtvarného umenia, odbornú literatúru a beletriu.
Suma 162,02 € bola použitá na nákup literatúry, ktorá bola vydaná s podporou Fondu na podporu umenia.
Všetky knihy boli zaevidované do knižničného systému Clavius, na každú knihu bola nalepená nálepka, ktorou je jasné, že knihy boli zakúpené s finančnou podporou FPU.
Výstava kníh prebiehala celý deň, študenti a učitelia mali možnosť prezrieť si knihy. Výstava mala veľký úspech a od nasledujúceho dňa sa knihy začali požičiavať.
Knihy boli zakúpené cez internetové kníhkupectvo Martinus a Megabooks.
4. Záverečnou fázou projektu bolo zhrnutie aktivít projektu a vytvorenie záverečnej správy
Doplnenie:
V rámci projektu sme zrealizovali besedy s Ing. Milanom Chovanom a Jozefom Karikom o ich knihách. Žiaci besedovali, pýtali sa na to, kde hľadajú motívy na svoje knihy. Ing. Chovan spolupracuje s našimi študentami, ktorí sa podieľajú na grafickej úprave jeho kníh.
Beseda bola veľmi zaujímavá, zúčastnilo sa veľa študentov a pedagógov.


Autori/Účinkujúci/Realizátori projektu/Vystavujúci

Realizáciu projektu mala na starosti Mgr. Emília Majtenyiová, Mgr. Zuzana Mydlová. Do projektu boli zapojení aj vyučujúci odborných predmetov. Výber študentov na jednotlivé aktivity bol v spolupráci s vyučujúcimi výtvarných predmetov. Študenti sa podieľali na príprave literárneho pásma, tvorili nálepku na knihy, vytvorili plagáty na realizované akcie.

Miesto a čas realizácie projektu/vydanie publikácie

Projekt bol realizovaný v mesiacoch október a november v priestoroch Školy úžitkového výtvarníctva

Cieľová skupina

Študenti a pedagógovia Školy úžitkového výtvarníctva
Školskú knižnicu využívajú stále všetci študenti (cca 250) a pedagógovia školy (cca 40)
Zakúpenie kníh bolo pre nás veľkým prínosom, nakoľko hlavne odborná literatúra z oblasti výtvarného umenia je finančne náročná a tak sme mohli rozšíriť knižničný fond novými knihami z oblasti výtvarného umenia. Knihy sa využívajú na hodinách dejín výtvarnej kultúry, navrhovania, študenti v nich nachádzajú inšpirácie, ktoré využívajú pri realizácii svojich výtvarných návrhov.

Propagácia a informovanosť o projekte

Aktivity v súvislosti s realizáciou projektu boli propagované formou plagátov a oznamov na stránke školy. Taktiež sme aktivity zverejnili na susedných stredných školách a mestskom rozhlase.