Úvod Prijímacie skúšky pre šk. rok 2023/2024
PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024  PDF  Tlač  Email
sup web Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Ružomberku podľa § 62 až § 68 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roka 2023/2024 kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium:
Obsah prijímacích skúšok a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 22. 2. 2022. 

PRIJÍMACIE   KONANIE   PRE PRVÝ ROČNÍK PRE   ŠKOLSKÝ   ROK   2023/2024 (INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ)