Úvod Prijímacie skúšky pre šk. rok 2024/2025 II. kolo talentových skúšok
 PDF  Tlač  Email
Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025 - 2. kolo (informácie pre verejnosť) 

EDUID školy: 100008561

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Ružomberku podľa § 62 až § 68 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roka 2024/2025 kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium.

Kritériá prijímacieho konania boli odsúhlasené v pedagogickej rade školy 15. 11. 2022 a Radou školy hlasovaním per rollam v dňoch 1. 2. 2022 až 8. 2.  2022.

Plánovaný počet žiakov bol prerokovaný v pedagogickej rade školy 17. 4. 2023 a v Rade školy hlasovaním per rollam v dňoch 23. 3.  – 29. 3. 2023.

Počty žiakov určil zriaďovateľ – ŽSK – a zverejnil na svojom webovom sídle 29. 11. 2023: https://www.zilinskazupa.sk/files/0_2022/11_november/28.11/najvyssi-pocet-ziakov-prveho-rocnika-strednych-skol-dennej-forme-studia-cleneni-podla-jednotlivych-studijnych-odborov-alebo-jednotlivych-ucebnych-odboro.pdf

Obsah prijímacích skúšok a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 15. 11. 2022.

Termín 2. kola: 18. 06. 2024

Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025 sú platné pre 1. a 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025.

Počet voľných miest po 1. kole prijímacích skúšok na jednotlivé študijné odbory:

Kód študijného odboru

Názov študijného odboru

8609 M

textilný dizajn

5

8633 M  

reklamná tvorba

6

8642  M  01

scénické výtvarníctvo – kostýmová    tvorba

2

8644  M  

úžitková maľba

2

8646 M 

tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov                   

2

Počet prijímaných žiakov v jednotlivých študijných odboroch určí zriaďovateľ najneskôr v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025