Úvod Projekty Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice 2008
Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice 2008  PDF  Tlač  Email

Revitalizácia školskej knižnice - Informácia v knihe ukrytá

Projekt bol zameraný na skvalitnenie úrovne služieb poskytovaných knižnicou prostredníctvom podporovania elektronických služieb, na posilnenie informačnej funkcie školskej knižnice, ktorá spočíva v informačnom zabezpečení vyučovacieho procesu, v zabezpečení čo najrýchlejšieho prístupu žiakov a učiteľov k všetkým potrebným informáciám prostredníctvom knižničných a informačných technológií, ďalej reprografických služieb, konkrétne skenovacích a tlačiarenských pre možnosti uchovávania dokumentov v činnosti knižnice i pre potreby jej používateľov, na obnovenie knižného fondu o nové knihy a na zvyšovanie čitateľskej kultúry žiakov prostredníctvom besied o knihách, postavách, autoroch, knižných výstav, literárno-výtvarných súťaží.

V rámci projektu škola získala dotáciu od Ministerstva školstva v celkovej výške 100 000 Sk. Zo získaných finančných prostriedkov bol zakúpený knižničný software Clavius a knihy do odbornej knižnice. Zoznam kníh nachádzajúcich sa v školskej knižnici nájdete v sekcii O škole - Školská knižnica

Mgr. Emília Majtenyiová - zodpovedná za realizáciu projektu

späť