Úvod História
História školy PDF Tlač Email
Škola umeleckého priemyslu – na základe § 161gc novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa od 1. 9. 2019 Škola úžitkového výtvarníctva stala Školou umeleckého priemyslu.

Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku (ŠÚV) vznikla 1. septembra 2000. K tomuto dňu bola zo siete stredných škôl Slovenska vyradená jej predchodkyňa – Stredná priemyselná škola textilná, ktorá mala vo svojom programe zaradené popri technických aj výtvarné študijné odbory zamerané na textil (25 rokov) a odevníctvo (8 rokov). Záujem o štúdium výtvarných odborov postupne narastal, o technické klesal. Preto došlo k uvedenej zmene. ŠÚV prevzala plne vybavené textilné a odevárske dielne, ktoré sa budovali počas šesťdesiatich rokov existencie priemyselnej školy. Tiež kolektív učiteľov odborných predmetov má dlhodobé skúsenosti a garantuje kvalitu vyučovania.

Vývoj školy:

 • 1. november 1940 - vznikla dvojročná odborná škola pre celulózu a papier. Bola súkromná, vydržiavaná školským výborom vytvoreným zo zástupcov celulózok a papierní na Slovensku
 • 1. september 1942 - boli v škole vytvorené dvojročné odbory pre pradiarstvo a tkáčstvo. Škola prešla pod správu vtedajšieho Ministerstva školstva a národnej osvety
 • 1. september 1946 - škola prechádza na štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou. Je premenovaná na Štátnu priemyselnú školu textilnú a papiernícku
 • Obdobie rokov 1960 až 1972 možno charakterizovať ako obdobie najväčšieho rozmachu školy. Mala 800 - 950 študentov v 29 - 32 triedach. Od školského roku 1957/58 sa na škole stabilne vyučovali študijné odbory výroba celulózy a papiera, pradiarstvo, tkáčstvo, pletiarstvo a zošľachťovanie textílií.
 • 1. september 1974 - k študijným odborom vyučovaným na škole pribúda ďalší, výtvarne zameraný - textilné výtvarníctvo so svojimi dvoma zameraniami - výtvarné spracovanie tkanín a výtvarné spravovanie pletenín.
 • 1. september 1975 - odbor výroba celulózy a papiera sa presúva na Strednú priemyselnú školu strojnícku a škola mení svoj názov na Stredná priemyselná škola textilná.
 • 1. september 1984 - na škole sa prestávajú vyučovať pradiarstvo, pletiarstvo a tkáčstvo ako samostatné odbory a zavádza sa integrovaný študijný odbor textilná technológia
 • 1. september 1989 - jednorázovo pre potreby Kožiarskych závodov v Liptovskom Mikuláši je otvorený odbor chemická technológia kože
 • 1. september 1990 - otvára sa na škole študijný odbor odevníctvo
 • Rok 1992 - zanikol odbor zošľachťovanie textílií a jeho náplň sa začlenila do odboru chémia. Vznikol aj odbor technické a informatické služby so zameraním na textil a odevníctvo a chémiu.
 • 1992/93 - otvorené dvojročné nadstavbové štúdium v odbore odevníctvo
 • 1. september 1995 - škola ponúka odbor vyššieho pomaturitného štúdia s názvom textilná technológia, zameranie na textilný manažment
 • 1995/96 - so súhlasom MŠ SR sa na škole otvára ďalší výtvarne zameraný odbor modelárstvo a návrhárstvo odevov a ručné výtvarné spracúvanie textílií.
 • 1. september 2000 - vzniká Škola úžitkového výtvarníctva
 • 1. september 2020 – zmena názvu školy – Škola umeleckého priemyslu
Posledná úprava Nedeľa, 16 Február 2020 20:43