Úvod Prijímacie skúšky Všeobecné informácie
 PDF  Tlač  Email
AKTUALIZOVANÉ KRITÉRIÁ TALENTOVÝCH SKÚŠOK NA ZÁKLADE EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE
Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 (informácie pre verejnosť) 
úprava na základe rozhodnutia č. 2021/10124:1-A1810 ministra školstva, vedy výskumu a športu - aktualizované 26. 02. 2021

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Ružomberku podľa, § 65, ods. 1, pís. a) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roka 2021/2022 nasledujúce informácie o prijímacích skúškach.

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov bol schválený Radou školy hlasovaním per rollam v dňoch 30. 04. 2020 až 07. 05. 2020. Počty žiakov a tried určil zriaďovateľ – ŽSK – a zverejnil na svojom webovom sídle 30. 11. 2020 http://www.zilinskazupa.sk/files/priloha-c.1_urcovanie-najvyssieho-poctu-ziakov-1.rocnika-sk-rok-2021_2022.pdf.
Termín prijímacích skúšok, ich náplň a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 11.11.2020.

Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 platia od 01. 03. 2021.

Počet prijímaných žiakov: 62

Ponúkané študijné odbory:

8604 M   grafický dizajn                                                                           7

8606 M   fotografický dizajn                                                                     7

8609 M   textilný dizajn                                                                            5

8610 M   odevný dizajn                                                                            7

8614 M   dizajn interiéru                                                                          6

8633 M   reklamná tvorba                                                                        6

8641 M   propagačné výtvarníctvo                                                           6        

8642 M 01 scénické výtvarníctvo – kostýmová   tvorba                           5

8644 M   úžitková maľba                                                                          7

8646 M   tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov                               6  

                                     

Vo všetkých ponúkaných študijných odboroch je potrebné overiť výtvarný talent uchádzača a preto prijímacie skúšky sú talentovými skúškami (TS). Sú povinné pre všetkých uchádzačov o štúdium. Nie je možné prijať na štúdium uchádzača, ktorý ich neabsolvuje. Okrem TS nie je potrebné vykonať žiadne ďalšie prijímacie skúšky v májovom termíne.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2021/9113:1-A1810 určil termíny talentových skúšok nasledovne:

     1.termín: 05. 05. 2021

     2.termín: 12. 05. 2021

 

Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/20222222