Úvod Pomaturitné štúdium
PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 NA POMATURITNÉ ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM PDF Tlač Email

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Ružomberku zverejňuje pre záujemcov o pomaturitné špecializačné štúdium v 1. ročníku školského roka 2023/2024 podľa § 69, ods. (3), (4) a (7) Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledujúce informácie o prijímacích skúškach:

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov bol schválený Radou školy hlasovaním per rollam v dňoch 23. 3. 2023 – 29. 3. 2023. Uvádzané počty študentov odsúhlasil zriaďovateľ – ŽSK listom č. 05012/2023/OŠaŠ-71 zo dňa 25. 04. 2023.

Termín prijímacích skúšok, ich náplň a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 17. 04. 2023.


POČET tried a počet žiakov

1 trieda s počtom 27 žiakov v nasledujúcom zložení študijných odborov:

8610 Q odevný dizajn - 9 žiakov

8623 Q produktová tvorba - 18 žiakov                       

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 1. termín: 28. jún 2023 
 2. termín: 25. august 2022

Prihlášky na 1. termín je potrebné zaslať do 31. mája 2023.

Prihlášky na 2. termín je potrebné zaslať do 31. júla 2023.

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Pedagogická rada sa počas mimoriadnej situácie dohodla na svojom on line rokovaní  17. apríla 2023 na nasledujúcich podmienkach:

 • Úspešne absolvovaná maturitná skúška v Škole úžitkového výtvarníctva alebo Strednej umeleckej škole alebo v Škole umeleckého priemyslu
 • Predloženie portfólia v digitálnej forme v programe Pover Point
 • motivačný list

1.termín prijímacieho konania

Portfólio (vo formáte PDF alebo programe PowerPoint) spolu s motivačným listom je nutné poslať mailom na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript najneskôr do 19. 06. 2023 do 18.00 hod. Názov súboru portfólia je potrebné označiť menom uchádzača. Do predmetu správy je potrebné uviesť „PMŠ“.

2.termín prijímacieho konania

Portfólio (vo formáte PDF alebo programe PowerPoint) spolu s motivačným listom je nutné poslať mailom na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript najneskôr do 16. 08. 2023 do 18.00 hod. Názov súboru portfólia je potrebné označiť menom uchádzača. Do predmetu správy je potrebné uviesť „PMŠ“.

Uchádzač vyhovel kritériám prijímacích skúšok, ak bude jeho portfólio spolu s motivačným listom hodnotené priemernou známkou do 2,99.

Uchádzač nevyhovel kritériám prijímacích skúšok, ak bude jeho portfólio spolu s motivačným listom hodnotené priemernou známkou 3,00 a viac.

Uchádzači budú zoradení podľa získaného priemeru. Prijatí budú tí, ktorí vyhoveli požiadavkám TS a svojim umiestnením v poradí neprekročili stanovený počet prijímaných študentov na zvolený študijný odbor.

Študijný odbor 8610 Q odevný dizajn je určený pre absolventov študijných odborov

 • 8298 M odevný dizajn
 • 8221 M dizajn so zameraním 14 - odevný dizajn
 • 8270 M scénická kostýmová tvorba

Študijný odbor 8276 Q produktová tvorba je určený pre absolventov študijných odborov

 • 8260 M       propagačné výtvarníctvo
 • 8221 M       dizajn so zameraním 05 – priemyselný dizajn
 • 8221 M       dizajn so zameraním 11 – grafický a priestorový dizajn      
 • 8261 M       propagačná grafika
 • 8240 M       tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
 • 8299 M       dizajn interiéru
 • 8221 M       úžitková maľba
 • 8247 M       fotografický dizajn

Ružomberok 27. apríl 2023

RNDr. Danica Školníková, v.r. riaditeľka školy