Úvod Pomaturitné štúdium
PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 NA POMATURITNÉ ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM PDF Tlač Email

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Ružomberku zverejňuje pre záujemcov o pomaturitné špecializačné štúdium v 1. ročníku školského roka 2020/2021 podľa § 69, ods. (3) a (4) Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledujúce informácie o prijímacích skúškach:

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov bol schválený Radou školy vzhľadom na mimoriadnu situáciu náhradným zasadnutím formou hlasovania per rollam v dňoch 20. 3. 2020 – 27. 3. 2020. Uvádzané počty študentov odsúhlasil zriaďovateľ – ŽSK listom č. 04028/2020/OŠaŠ-35 zo dňa 22. 04. 2020.

Termín prijímacích skúšok, ich náplň a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy vzhľadom na mimoriadnu situáciu dňa 28. 4. 2020 hlasovaním per rollam.

POČET tried a počet žiakov

1 trieda s počtom 27 žiakov v nasledujúcom zložení študijných odborov:

8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov  

8276 Q produktová tvorba                          

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 1. termín: 23. jún 2020 – dištančnou formou – zverejnené výsledky
 2. termín: 25. august 2020 – dištančnou formou – zverejnené výsledky

Prihlášky na 1. termín je potrebné zaslať do 31. mája 2020.

Prihlášky na 2. termín je potrebné zaslať do 31. júla 2020.

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Pedagogická rada sa počas mimoriadnej situácie dohodla na svojom rokovaní hlasovaním per rollam 28. apríla 2020 na nasledujúcich podmienkach:

 • Úspešne absolvovaná maturitná skúška v Škole úžitkového výtvarníctva alebo Strednej umeleckej škole
 • Predloženie portfólia v digitálnej forme v programe Pover Point
 • motivačný list

1.termín prijímacieho konania

Portfólio (vo formáte PDF alebo programe PowerPoint) spolu s motivačným listom je nutné poslať mailom na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript najneskôr do 16. 06. 2020 do 18.00 hod. Názov súboru portfólia je potrebné označiť menom uchádzača. Do predmetu správy je potrebné uviesť „PMŠ“.

2.termín prijímacieho konania

Portfólio (vo formáte PDF alebo programe PowerPoint) spolu s motivačným listom je nutné poslať mailom na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript najneskôr do 18. 08. 2020 do 18.00 hod. Názov súboru portfólia je potrebné označiť menom uchádzača. Do predmetu správy je potrebné uviesť „PMŠ“.

Ak bude portfólio uchádzača s motivačným listom hodnotené priemernou známkou 3,00 a viac, uchádzač nevyhovel kritériám prijímacích skúšok.

Prijatí budú najlepší uchádzači zoradení podľa uvedeného priemeru, ktorí vyhoveli požiadavkám TS a svojim umiestnením v poradí neprekročili stanovený počet prijímaných študentov na zvolený študijný odbor.

Študijný odbor 8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov je určený pre absolventov študijných odborov

 • 8298 M odevný dizajn
 • 8221 M dizajn so zameraním 14 - odevný dizajn
 • 8270 M scénická kostýmová tvorba

Študijný odbor 8276 Q produktová tvorba je určený pre absolventov študijných odborov

 • 8260 M       propagačné výtvarníctvo
 • 8221 M       dizajn so zameraním 05 – priemyselný dizajn
 • 8221 M       dizajn so zameraním 11 – grafický a priestorový dizajn      
 • 8261 M       propagačná grafika
 • 8240 M       tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
 • 8299 M       dizajn interiéru
 • 8221 M       úžitková maľba
 • 8247 M       fotografický dizajn

RNDr. Danica Školníková, v.r. riaditeľka školy