Úvod Klub VHT - Mladosť
Klub vysokohorskej turistiky Mladosť  PDF  Tlač  Email
Sobota, 23 Júl 2011 22:35

Plán činnosti Klubu VHT vychádza z tradične priaznivých a geograficky vhodných podmienok pre túto telovýchovnú činnosť na škole.
Filozofia činnosti Klubu VHT tak ako v predchádzajúcich desiatich rokoch bude vychádzať zo skutočnosti, že pohybová činnosť uskutočňujúca v horskom a vysokohorskom prostredí obohatená i o neformálnu spoločensko-kultúrnu časť sú jedným z prostriedkov vedenia mladých ľudí k zdravému životnému štýlu, formovaniu zdravých medziľudských vzťahov, k aktívnemu postoju k ochrane prírody a krajiny i k upevňovaniu a prehlbovaniu zdravého vlastenectva.
Plán činnosti je flexibilný vzhľadom na aktuálne objektívne skutočnosti ( počasie, nemoc, záujem a pod.) a je možné ho doplniť, či zmeniť. Všetky plánované podujatia, ktoré sa konajú hlavne v sobotu a v nedeľu budú včas zverejňované na paneli "Klubu VHT" vo vestibule školy.

Záverečné prehlásenie vedúcich: Náplň a organizácia jednotlivých podujatí bude dôsledne zvážená a pripravená tak, aby mala požadovanú úroveň a primeranú náročnosť. Zároveň sa bude zohľadňovať poveternostná situácia, aktuálny stav schodnosti horského a vysokohorského prostredia i počet účastníkov tak, aby sa miera možného objektívneho nebezpečenstva znížila na minimum.

Vedúci Klubu VHT: Mgr. Peter Kučera, Ing. Milan Chovan

Posledná úprava Sobota, 23 Júl 2011 22:38